ISMS Policy

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด ได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (ISO/IEC 27001) เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ความลับ ความถูกต้อง และ การใช้งานได้ ของข้อมูล จึงขอกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้

1. สนับสนุนให้พนักงานและหัวหน้างาน ดำเนินการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำหนดให้หัวหน้างานจะต้องสนับสนุน และให้สิทธิ์กับพนักงานที่จะนำการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

3. ให้ดำเนินการสื่อสาร นโยบายหรือกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ความปลอดภัยข้อมูล (ISMS Framework)ไปยังพนักงานทุกคนในองค์กร

4. วางแผนกำลังการให้บริการ เป็นประจำทุกๆปีเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจ

5. วัดการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่านำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

6. ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

7. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายขององค์กร

8. ให้มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกๆปี เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

9. ความต้องการของลูกค้า ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Interested parties) ข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันตามสัญญา ต้องนำมาปฏิบัติ หากไม่ขัดกับธุรกิจและทางเทคนิค

10. ให้มีการ บำรุงรักษาระบบ (Facilities) ที่ให้บริการในศูนย์รับฝากข้อมูลอยู่เป็นประจำ และปรังปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการที่ดี