ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม“ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 2 ”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL นำโดย คุณชลิดา อนันตรัมพร กรรมการบริษัท ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อสังคม “ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 2 ” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มี ค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน กิจกรรมที่บริษัทได้ส่งมอบต่อเยาวชนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยจิตอาสา”อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ได้ร่วมกันสนับสนุนซ่อมแซมสายสัญญาณและระบบสื่อสาร ส่งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาและปรับทัศนียภาพในโรงอาหารและบริเวณห้องเรียน ให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น พร้อมให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ซึ่งเป็นผลผลิตที่จะถูกนำมาใช้ในโรงอาหารของ โรงเรียนและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการตอกย้ำว่า “อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจให้ความสำคัญเพียงเฉพาะการดำเนินธุรกิจและ สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งยังคงกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพื่อคงความเป็นผู้นำของธุรกิจโทรคมนาคมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไป