ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคมITEL Campus Knowledge Delivery to School” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยฯ พระจอมเกล้าธนบุรี

“ ITEL Campus Knowledge Delivery to School “ โครงการต่อเนื่องเพื่อสังคมของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการให้ ITEL Campus เป็นแหล่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้บ่ม เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพในด้าน เทคโนโลยีสายสัญญาณ LAN ,Fiber Optic , Digital TV Solution โดยได้รับเกรียติจากคุณวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายกล่าวเปิดงานพร้อมให ้คำแนะนำกับน้องๆ นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในสายงานโทรคมนาคม