Shareholder

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นInvitation letter

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ข้อมูลการปันผล

 

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-666-2222 EXT.8012
แฟกซ์: 02-666-2299
E-mail: ir@interlinktelecom.co.th