Shareholder

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นInvitation letter

 

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-666-2222 EXT.8012
แฟกซ์: 02-666-2299
E-mail: ir@interlinktelecom.co.th