คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
4. นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. แพทย์หญิงลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
10. นางสาววริษา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายณัฐนัย อนันตรัมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 โดยมีผลวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-693-1122 EXT.281
แฟกซ์: 02-693-1398
E-mail: [email protected]