คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1.   นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2.   นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
3.   นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.   นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ
5.   แพทย์หญิงลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ
6.   นายสุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการ
7.   นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ
8.   นางสาวดาริกา แตงตรง กรรมการ
9.   พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการอิสระ
10.  พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร กรรมการอิสระ
11.  นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวดาริกา แตงตรง เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

 

 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-666-2222 EXT.8012
แฟกซ์: 02-666-2299
E-mail: [email protected]