คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.   นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.   พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: :  * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง  และเป็นรองประธานกรรมการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

โดยมีนายณัฐพล เกษมทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-693-1122 EXT.281
แฟกซ์: 02-693-1398
E-mail: [email protected]