คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1.   นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ
2.   นายกมลพงศ์ แซ่จัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3.   นายสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4.   นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
5.   นายจักรกฤษณ์ ใจมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
6.   นายเมฆ สามัคคี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
7.   นายชาลี ไชยรัตนตรัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหาร ดาต้า เซ็นเตอร์และผู้อำนวยการธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
8.   นางศรัญญา กาญจนโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
9.   นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญศรีวณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
10.  นางสาวบริจิต ผลดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
11.  นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-693-1122 EXT.281
แฟกซ์: 02-693-1398
E-mail: [email protected]