ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
Interlink Telecom Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ITEL (กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000211
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์      02-666-2222
โทรสาร       02-666-2299
อีเมล์            info@interlinktelecom.co.th
เว็บไซต์   http://www.interlinktelecom.co.th    
ศูนย์ควบคุมโครงข่าย InterlinkFiber Optic Network (NMC) : 9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์      02-181-1188 (สายด่วน)
โทรสาร        02-181-1155
อีเมล์             NMC@interlinktelecom.co.th
ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ Interlink Data Center : 9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์      02-181-1188 (Hotline)
โทรสาร        02-181-1155
อีเมล์             noc@interlinktelecom.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์      02-229-2888
โทรสาร        02-654-5427
ผู้สอบบัญชี : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.สาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์      02-344-1000
โทรสาร        02-286-5050
 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-666-2222 EXT.8012
แฟกซ์: 02-666-2299
E-mail: ir@interlinktelecom.co.th