บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติคชั้นนำ และเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ปัจจุบันให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุม ทั่วประเทศไทยและเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ มีความต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับเรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ อ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้
 • ต้องมีพาหนะส่วนตัว
 • ต้องมีประสบการณ์ เรื่องการติดตั้งระบบสายสัญญาณหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติ

 • หญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, การขาย, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวงจรสื่อสาร(Leased Lines) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายโครงการ หรือการขายลูกค้ากลุ่มองค์กร อย่างน้อย 2-3ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการนำเสนอ, ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะด้านการวางแผนงานขาย
 • มีทักษะในการสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • บุคลิกดี, รักงานขาย, มีหัวใจบริการและมีความคล่องตัวสูง
 • สามารถอ่าน, เขียน, ฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 • *ต้องมีใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ของบริษัทฯ
 • นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 • บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า / นำเสนอบริการและปิดงานขาย พร้อมการดูแลหลังการขาย
 • รวมรวบข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการขาย / การคาดการณ์การลงทุนและจัดทำประมาณการขาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ISP / IT / โทรคมนาคม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการออกแบบโซลูชั่นในด้านเครือข่าย
 • มีทักษะบริหารจัดการโครงการ เพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (การสื่อสารการประสานงานงานทักษะการเจรจาต่อรอง)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักคิดวิเคราะห์และวางแผน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นำ
 • สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีใบรับรอง CCNA, CCNP, CCIE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้งาน และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูด ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี
 • สามารถเดินทางไปตรวจงานสาขาในต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2-3 ปี

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ อ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้
 • ต้องมีพาหนะส่วนตัว
 • ต้องมีประสบการณ์ เรื่องการติดตั้งระบบสายสัญญาณหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติ

 • Graduated of Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Proficiency in MS Office, Power Point, Internet and E-mail.
 • Knowledge of administrative and clerical procedures
 • Knowledge of business principles Proficient in spelling, punctuation, grammar and other English language skills Proven experience of producing correspondence and documents
 • Proven experience in information and communication management
 • Good knowledge of marketing techniques
 • Self motivation
 • Have Driver license
 • Fresh graduate are welcome to apply

คุณสมบัติ

 • Male or female, Thai Nationality, age 22-35 years old
 • Bachelor or higher degree of Business Administration and other related field.
 • Must have at least 2 years’ experience in Executive Secretary or Personal Assistant to top management
 • Excellent English communication in business context (reading, writing, and speaking).
 • Professional appearance and personality with matured mindset
 • Able to work under pressure, hard working with “can-do” attitude

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท จิตวิทยา, HR, รัฐศาสตร์, การบริหารและอื่นๆ
 • มีภาวะผู้นา มนุษยสัมพันธ์ดีมีความมุ่งมั่น และรอบรู้ในงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่าน เขียน ฟังและพูด ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้าน HR หรือการสรรหาบุคลากร หรือการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี(นับจากวันปิดรับสมัคร)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาคอมเมอร์เชียล(การขายและการตลาด),บริหารธุรกิจ,สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,สาขาการเงิน,และการบัญชี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน หรือถ้ามีประสบการณ์ต้องไม่เกิน 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม(ฟัง พูด อ่านและเขียน) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับประกอบการสมัคร ดังนี้ : ผู้สมัครจะต้องได้ผลคะแนนสอบ Toeic 750 คะแนนขึ้นไป หรือ Toefl 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • มองหาความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านคอมเมอร์เชียล(การขายและการตลาด)การบริหารธุรกิจ หรือบัญชีและการเงิน
 • มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ โดยมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีมที่ดีเยี่ยม
 • มีบุคลิกความเป็นผู้นำที่สนใจในเรื่องของผลลัพธ์ของงาน
 • มีความคิดวิเคราะห์สูงและมีทักษะการวางแผนการจัดการที่ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานยังประเทศต่างๆภายในภูมิภาคอินโดจีนได้

เอกสารการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • CV/Resume
 • ใบรับรองผลการศึกษา
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
 • คะแนนแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำตามระเบียบของบริษัท
 • ค่าตำแหน่ง Management Trainee
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

**สิ้นสุดการรับสมัคร 15 มิถุนายน 2017 **

สมัครงาน

ติดต่อได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง
ถนนรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
02-693-1222 (อัตโนมัติ) ต่อ 221

อีเมลล์ :
personnel@interlink.co.th ,


สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่ากะ
 • เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส 
 • การฝึกอบรม
 • ประกันสังคม