ความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยการเปิดเผยเรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วทั้งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR In process) โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารรายงานประจำปี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นนำความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการใหม่ และการดำเนินงานปกติด้วยความมุ่งหวัง ให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับสังคมไทย ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด