Array ( [ref] => 243 ) บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

30 ธ.ค. 2021

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนและการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ควบคู่ไปกับการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดย ITEL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลประเภท “Rising Star Sustainability Awards”

Share