Array ( [ref] => 240 ) บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (AGM) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

30 ธ.ค. 2021

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (AGM) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (AGM) โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

Share