ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL รับ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist 2023 ต่อเนื่องปีที่ 3

05 ก.ย. 2023

ITEL รับ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist 2023 ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ได้รับการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ผลการประเมินนี้เป็นเครื่องแสดงถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกถ่วงดุลและตรวจสอบในการบริหารที่ดี อันเป็นหัวใจของการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

Share