ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวและกิจกรรมเพื่อสังคม

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ITEL Campus Knowledge Delivery to School “ ปีที่ 2 โครงการต่อเนื่องเพื่อสังคมของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการให้ ITEL Campus เป็นแหล่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพในด้าน เทคโนโลยีสายสัญญาณ LAN ,Fiber Optic , Digital TV Solution โดยได้รับเกรียติจากคุณวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายกล่าวเปิดงานพร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆ นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในสายงานโทรคมนาคม

Share