Array ( [ref] => 239 ) ITEL รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

30 ธ.ค. 2020

ITEL รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้คัดเลือกให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ในทุกมิติ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น

Share