News & Activities

Rewards

30 ธ.ค. 2020

ITEL รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้คัดเลือกให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ในทุกมิติ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น

Share