News & Activities

Rewards

30 ธ.ค. 2019

รางวัล Special Recognition ภายใต้รางวัล “Rising Star Awards 2018 “

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Special Recognition ภายใต้รางวัล “Rising Star Awards 2018 “ นำโดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ที่ 3 จาก ซ้าย ) ประธานกรรมการ ,กรรมการอิสระ แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทฯที่มีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน National Directors Conference 2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย จัดขึ้น วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

Share