News & Activities

Rewards

ITEL คว้า CGR 5 ดาวระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

30 ธ.ค. 2022

ITEL คว้า CGR 5 ดาวระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) นำโดยนายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ITEL ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 :CGR) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 750 บริษัท โดย ITEL ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ภายใต้การดำเนินธุรกิจ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Share