News & Activities

Rewards

30 ธ.ค. 2020

ITEL รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ตลท. เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชู บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ และมีความสามารถในการดำเนินงานสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Share