News & Activities

Rewards

The Company received the SET Awards 2021 on Outstanding Investor Relations Awards

30 ธ.ค. 2021

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) โดยได้รับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

Share