News & Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL ขับเคลื่อนโครงการ  “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

20 ก.พ. 2024

ITEL ขับเคลื่อนโครงการ “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคม “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์สำรองข้อมูล หรือ ดาต้า เซ็นเตอร์ และศูนย์บริหารโครงข่าย Network Management Center (NMC) ที่มีทีมวิศวกรคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย พร้อมตรวจติดตามแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้เยี่ยมชม ได้เห็นภาพการทำงานจริง และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

Share