News & Activities

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

19 ต.ค. 2023

ITEL จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” (Safety Officer Supervisory Level) ณ ออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน สามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายจากการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

Share