News & Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITEL เปิดบ้านต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมกิจการ  ดาต้า เซ็นเตอร์ และศูนย์เฝ้าระวังโครงข่าย (NMC)

08 ก.พ. 2024

ITEL เปิดบ้านต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมกิจการ ดาต้า เซ็นเตอร์ และศูนย์เฝ้าระวังโครงข่าย (NMC)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL สานต่อโครงการเพื่อสังคม “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์สำรองข้อมูล หรือ ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่มีเสถียรภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 และศูนย์เฝ้าระวังโครงข่าย Network Management Center (NMC) ที่มีทีมวิศวกรคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย พร้อมตรวจติดตามแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสง-โครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมคนเก่ง สร้างสรรค์คนดีมีคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้พัฒนาความสามารถของตนให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

Share