News & Activities

ภาพข่าวกิจกรรมบริษัท

ITEL OGSM 2022

24 พ.ย. 2022

ITEL OGSM 2022

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาบริษัทฯ จัดประชุมผู้บริหารประจำปี หรือ “ ITEL OGSM 2023 ” เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมนำเสนอแผนงาน กำหนดทิศทาง และเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2565

Share