CSR News & Activities

CSR News & Activities

18 ม.ค. 2018

ITEL ส่งต่อความรู้สู่มหาวิทลัยชั้นนำ “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” ครั้งที่ 1

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ ITEL Campus Knowledge Delivery to School “ ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ LAN ,Fiber Optic เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสงหรือ (Fiber Optic) เทคโนโลยีที่ อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก ผ่านการเรียนรู้จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ให้กับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกรียติจากคุณวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายกล่าวเปิด

Share