CSR News & Activities

CSR News & Activities

11 ต.ค. 2018

ITEL Campus Knowledge Delivery to School ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม " ITEL Campus Knowledge Delivery to School " ครั้งที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ Lan, Fiber Optic เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก ผ่านการเรียนรู้จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัททั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยงานนี้น้องๆได้รับความรู้และคำแนะนำมากมายจากพี่ๆวิศวกรเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

Share