CSR News & Activities

CSR News & Activities

03 ต.ค. 2017

ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 1

เพราะเยาวชน คือ อนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” สร้างอนาคตที่เจริญงอกงาม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเพื่อสังคมกับ “ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 1”ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนสายสัญญาณและระบบสื่อสารให้กับโรงเรียนในตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี รวมถึงการมอบทุนการศึกษา การจัดสร้างสายสัญญาณและระบบสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไปจนถึงโครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและจิตใจ พร้อมกันนี้ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้สมทบทุนจากโครงการดังกล่าวร่วมกับยอดบริจาคจากกิจกรรม 1 การแบ่งปัน 1 การให้ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดสร้างสายสัญญาณและระบบสื่อสารโดย จิตอาสาของบริษัท ได้ร่วมกันสร้างห้องเสียงตามสาย บริจาคหนังสือและและทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ให้ความรู้พื้นฐานผ่านเกมสนุกด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเบื้องต้น ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญในงานของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ให้แก่น้องๆ ทำให้เด็กๆ ดีใจทุกครั้งที่ได้พบกับพี่ๆ จาก ITEL และพี่ๆ ก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันและทำประโยชน์ให้สังคม

Share