บทความ

“มูลนิธิเพื่อคุณธรรม” 25 ปีบนเส้นทางที่อุทิศเพื่อสังคม

มนุษย์ทุกคนเลือกก้าวเดินบนเส้นทางที่แตกต่างกันพบเจอทั้ง ความสำเร็จและความล้มเหลว มีเรื่องเข้ามากระทบทำให้เกิดทั้งความทุกข์และความสุขหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเรายาวนานนี่จึงเป็น อีกหนึ่งมุมมองผ่านการสัมภาษณ์คุณนซีรุดดีน โซ๊ะมณีผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อคุณธรรมและสถานีโทรทัศน์ ทีวีมุสลิม 24 ชั่วโมง “มูลนิธิเพื่อคุณธรรม” ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบรรจง โซ๊ะมณีได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 จากแนวความคิดที่เห็นสภาพสังคมในปัจจุบัน มีความเห็นแก่ตัว และปราศจากหลักธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของ คนในสังคม

25 ปีบนเส้นทางสร้างสรรค์เพื่อสังคม
กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อคุณธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อ เนื่อง อาทิเช่น ผลิตสื่อทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเผยแผ่แนวคิดในการพัฒนาคนและสังคม, บ้านพักคนชราสงเคราะห์เลี้ยงดูคนชราที ่เป็นชาวไทยมุสลิมจากทั่วประเทศที่ถูกทอดทิ้ง ขาดคนดูแลขาดผู้อุปการะ, โครงการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า คัดเลือกเด็กกำพร้า ยากจน แต่เรียนดีทั่วประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอกรวมทั้งมีรถพยาบาลบริการรับ-ส่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น,โครงการกองทุนช่วยเหลือครอบครัวสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผ ู้ติดยาเสพติดด้วยอิสลาม ให้การดูแลผู้ติดยาเสพติด ใช้หลักการตามศาสนาอิสลามให้ได้ละหมาดและใช้วิถีชีวิตในแบบอิสลาม ศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อทำหน้าที่ประนีประนอมก่อนที่จะเข้าสู้กระบวนการของศาล และล่าสุดคือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามเปิดสอนควบคู่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ปวช. ปวส. ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เส้นทางของมูลนิธิฯจึงมาพร้อมกับความทุ่มเทและความรับผิดชอบ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่การได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมทำให้คุณนซีรุดดีนภูมิใจในการทำงานทุกครั้ง

ทำงานด้วยความสร้างสรรค์และมุ่งมั่นตั้งใจ
มูลนิธิเพื่อคุณธรรมเล็งเห็นว่าการใช้สื่อโทรทัศน์ในการสื่อ สารกับประชาชนจะเป็นช่องทางที่เห็นผลชัดเจนและสร้างประโยชน์ในวงกว้างที่สุด ทางมูลนิธิฯ จึงได้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์มุสลิมขึ้นเป็น แห่งแรกในประเทศไทยเรียกว่า“สถานีโทรทัศน์มุสลิม ไทยแลนด์ ผ่านสัญญาณดาวเทียม 24 ชั่วโมง” เพื่อเป็นการให้ความรู้สู่คุณธรรมนำสัน ติสุขโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ

1. เพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่มิได้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจวิถีชีวิตของมุสลิมมากยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ส่งเสริม สนับสนุน อุปถัมภ์ทุกๆ ศาสนา

โดยผังรายการจะเน้นการเผยแผ่หลักศาสนา ให้คำปรึกษาในการ ใช้ชีวิต การออกไปช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งเน้นใช้สถานีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมผ่านทางรายการต่างๆ เช่น สนทนาภาษาคุณธรรม อิสลามกับการดำเนินชีวิต อิสลามสอนอะไร หลักชีวิตผู้ศรัทธา เป็นต้น สิ่งตอบแทนจากการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่องนอกจาก ความสุขแล้วยังทำให้คุณนซีรุดดีน มองเห็นสัจธรรมแท้จริงของชีวิตและการทำงานที่ทุกคนต้องเดินทางไปพบเจอและเติบโต

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมผสานความร่วมมือเพื่อการทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง
“ปัจจุบันอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมดูแลการถ่ายถอดสัญญาณ ของสถานีโทรทัศน์มุสลิมซึ่งเป็นการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งทางอินเตอริ์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้ให้บริการคำปรึกษาและการไขปัญหาที่รวดเร็ว ทำให้เรามั่นใจในคุณภาพบริการของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมซึ่งช่วยทำให้การทำงานของเราไม่สะดุดเพื่อรองรับการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันเราจึงมั่นใจในคุณภาพ และการดูแลของทีมงานอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมเสมอมา”คุณนซีรุดดีนกล่าว

จากเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาที่บ่มเพาะมาแต่วัยเด็ก “คุณนซีรุดดีน โซ๊ะมณี”เป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพที่ระลึกเสมอว่าบันไดแต่ละขั้นที่ก้าวเดินจากวัยเด็ก วัยเรียน สู่เส้นทางการทำงานสาย โทรทัศน์ที่ส่งผลให้เขาเลือกผลิตรายการเพื่อตอบแทนสังคม รวมถึงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และมอบความสนุก ความสุข ให้กับผู้ชมทุกคน
 

ยาวไปอยากเลือกอ่าน

แชร์

บทความล่าสุด