บทความ

TOAPC ผู้นำด้านธุรกิจผลิตสีเพื่ออุตสาหกรรมไทย

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันท่าม กลางสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการแต่ละรายพยายามหาจุดแข็งเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ ปัจจัยสำคัญประ การหนึ่งที่จะยกระดับให้ธุรกิจมีแต้มต่อเหนือคู่แข่งขัน คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มานซ์โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ (TOAPC) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท “TOA Group” ซึ่งเป็นผู้นำด้านสีทาอาคารและวัสดุเคลือบผิว รวมทั้งการผลิต จำหน่ายและส่งออกสินค้าในกลุ่มสีพ่นซ่อมรถยนต์ กระดาษทราย อุปกรณ์งานขัด และสีอุตสาหกรรมประเภท ต่างๆด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเติบโตแข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้ แต่เรื่องที่ยากยิ่งกว่าคือ การรักษาความสำเร็จและการวางแผนเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน I-Talk ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัชธเอก ภาโชติพงศ์ ผู้เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีขององค์กรเพื่อช่วยสนับสนุนให้บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลและเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคทั้ง ในและต่างประเทศก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจผลิตสีที่เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ทำความรู้จักกับ TOAPC
ปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ มากที่สุด โดยสินค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มธุรกิจสินค้ากระดาษทรายและงานขัด นับได้ว่า TOAPC เป็นโรงงานผลิตสินค้ากระดาษทรายและงานขัดแห่งแรกของ ประเทศไทยซึ่งเป็น บริษัทในเครือ ทีโอเอ กรุ๊ป นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ที่ผลิตสินค้ากระดาษทรายและงาน ขัดในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองให้กับกลุ่ม งานไม้ งานเหล็กโลหะ งานด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ กลุ่มสินค้าหลักได้แก่
1.1 สินค้ากระดาษทรายและงานขัดกระดาษทรายแผ่น ผ้าทราย กระดาษทรายม้วนหลังฟิล์มและผลิตภัณฑ์งานขัดอื่นๆ
1.2สินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมงานขัดถูโลหะ งานขัดสีและขัดเคลือบเงารถยนต์ เครื่องมือลมและเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

2.กลุ่มธุรกิจสีพ่นรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ “TOA Kuruma” “TOA Matrix” และ “TOA Mega” โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสีพ่นซ่อมรถยนต์ ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ของบริษัทชั้นนระดับโลกอย่าง “Sherwin-Williams”และยังเป็นำ ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ครีมและอุปกรณ์ขัดเคลือบคุณภาพสูงอย่าง “Presta”

3.กลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรม สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 3 กลุ่ม
3.1 สีผงหรือสีฝุ่นผลิตภัณฑ์สีที่พัฒนาสีจากของเหลวให้เป็นผงฝุ่นคล้ายแป้ง เพื่อลดการสูญเสีย เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือก โดยสีฝุ่น สามารถนำมาพ่นชิ้นงานได้หลากหลาย
3.2 สีอุตสาหกรรม ที่ต้องการนำไปใช้ในการผลิตที่เป็น mass production
3.3 เรซิ่นและกาวแบ่งเป็น โพลีเอสเตอร์เรซิ่นและอัลคิดเรซิ่น

ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ ทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้งานและราคาที่เหมาะสม

วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบโจทย์ธุรกิจ
สำหรับความรับผิดชอบหลักของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณณัชธเอกเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการบริหาร นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงบประมาณในการจัดการระบบ รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบงานต่างๆให้สนับสนุนการบริหารจัด การของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรมุ่งเน้นให้เหมาะกับความต้องการ มีเจ้าหน้าที่คอยพัฒนาและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องการใช้งานระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ให้สามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ บุคลากรของ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม ทาง TOAPC ได้มีการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆเพื่อให้บุคลากรสามารถให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุมครบวงจร สอดรับกับการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งขายสินค้าแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งปรับปรุงและพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและอีก หน้าที่หลักของฝ่ายสารสนเทศคือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายหลักของ “TOA Group” เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความราบรื่นพร้อมรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต โดยทางหน่วยงานมีแผนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายคอม พิวเตอร์ภายในองค์กรและสาขาที่ศรีราชา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่อัพเดทอันจะช่วยในการบริหารจัดการควบคุมการทำงานต่างๆ รวมถึงต้นทุนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
คุณณัชธเอก เล่าว่า ปัจจุบันโรงงาน “TOA Group” ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทธปราการ ซึ่งบริการของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพการให้บริการ พร้อมทีมงานที่คอยให้ คำปรึกษาสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและทันท่วงที อีกทั้งคุณภาพสัญญาณทั้งลิ้งค์ Main และ Backup สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งจะมีปัญหาก็มีอีกเส้นทางที่สามารถทำงานทดแทนได้ทันทีทำให้เรามั่น ใจและเลือกใช้ ตลอดจนมีการส่งทีมงานติดตั้งเข้ามาสำรวจพื้นที่จริงและให้คำแนะนำเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เราจึงมั่นใจในคุณภาพและราคา ของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
 

ยาวไปอยากเลือกอ่าน

แชร์

บทความล่าสุด