บทความ

UTK มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวอย่างมีคุณภาพ

นับเป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือ UTK ได้ก่อตั้งขึ้นและมุ่งมั่นพัฒนาในการผลิตบัณฑิตคุณภาพให้ออกไปรับใช้สังคม โดยได้วางหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริย ธรรมแห่งวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหา สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ รวมถึงการทำงานระหว่างประเทศ

UTK มุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือ UTK เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและมีรากฐานมาจากการหลอมรวมตัวกันของสถาบัน การศึกษาสายอาชีพที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน 3 แห่งคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ หรือการช่างสตรีพระนครใต้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ หรือวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงนับว่า เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มความรู้คือ กลุ่มการบริหารจัดการ (Management) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 7 คณะและ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทค โนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะอุตสา หกรรมสิ่งทอและวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะในทางปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

UTK เป้าหมายคือทำสิ่งที่ดีกว่า
ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่ในการกำ กับดูแลระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและระบบเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ที่เน้นสอนองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อาทิ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ จัดการความปลอดภัยของอาหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหลักสูตรที่สอนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลผสานกับมุมมองทางศิลปะและการใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านสำหรับวิชาชีพนั้น อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบและสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความหลากหลายดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็น ทางเลือกให้นักศึกษา มีแนวทางการประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง ภายใต้ปรัชญาของคณะที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะความ รู้ความสามารถ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคน คิดหาคำตอบใหม่เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คิดสร้างสรรค์ คุณค่าเพื่อนักศึกษา
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เราคิดเสมอว่าเราสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้นักศึกษาการเรียนการสอนของที่นี่จึงเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนตามหลักทฤษฏี เพราะเราต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน ทั้งในเชิงวิชาการกิจการนักศึกษา สภาพแวดล้อม สังเกตได้ว่าสภาพแวดล้อมของที่นี่ พยายามจัดให้นักศึกษาเมื่อเข้ามามีความร่มรื่นมาเรียนแล้วมีความสุขทางกิจการนักศึกษาก็มีชมรมต่างๆ มากมาย และยังมีการรวมกลุ่ม นักศึกษาทำงานร่วมกันทั้งโครงการพี่สอนน้องการทำงานบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยพยายามสร้างขึ้น มาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำ เรากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษาเสมอ

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
ด้วยราคาที่ถูกกว่าและคุณภาพของการให้บริการที่มีเจ้า หน้าที่คอยดูแลระบบของเราตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เราจึงไว้วางใจเลือกใช้บริการจากอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยว ชาญคอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหารวดเร็ว ทำให้เรามั่นใจในคุณภาพและบริการของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

จากการต้อนรับที่น่าประทับใจและจากแนวคิดในการเรียนการสอนทั้งหมดของมหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่นี่จะได้รับทั้งความรู้ทางวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ UTK สามารถเติมเต็มทำให้คุณเป็นคนคุณภาพที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป

ยาวไปอยากเลือกอ่าน

แชร์

บทความล่าสุด