Articles

CPI อาณาจักรปาล์มน้ำมันครบวงจรอย่างยั่งยืน

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการใช้น้ำมันปาล์มสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ทำให้บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี และเป็นบริษัทแรกของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “ลีลา” เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร I-Talk ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณมงคล เสียงสุทธิวงศ์ MIS Manager ซึ่งเป็นผู้ถือกุญแจสำคัญในการบริหาร จัดการระบบเทคโนโลยีขององค์กรเพื่อช่วยสนับสนุนให้ CPI ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันปาล์ม

รู้จักกับ CPI
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ทันสมัยที่สุด บนพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่รวมทั้งมี การรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในจังหวัดชุมพรรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ประเภทต่างๆ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งตลาดผู้บริโภคทั่วไป ในรูปของน้ำมันพืชบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ อาทิ บรรจุถุง ขวด ปี๊บ รวมถึงบรรจุถัง 200 ลิตร ภายใต้แบรนด์ “ลีลา” โดยโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ของ CPI มีกำลังการผลิตถึง 600 ตันต่อวันนอกจากนี้ CPI ยังได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและวิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมันและได้พัฒนาเป็น บริษัทซีพีไอ อะโกรเทคจำกัดเพื่อให้คำปรึกษาแนะแนวทางการดูแลสวนปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกร นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งยังจัดจำหน่ายเมล็ดและกล้าปาล์มน้ำมันที่คิดค้นและพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่ดีที่สุด ใช้ชื่อพันธุ์การค้าว่าซีพีไอ ไฮบริด ซึ่งเป็นปาล์มที่ทนแล้งและให้ผลผลิตและเปอร์เซนต์น้ำมันสูงต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอขึ้น โดยมีนักวิจัยและทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ให้คำปรึกษา มีแอปพลิเคชั่นที่สามารถตอบปัญหาให้กับเกษตรกรจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมทั้งยังมีการจัดตั้งบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์เพื่อรองรับโครงการขายไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วย

การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างเป็นระเบียบ
ทีสำหรับความรับผิดชอบหลักของฝ่ายสารสนเทศ ซึ่งคุณมงคลเป็นผู้บริหารดูแลการวางกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงบประมาณในการดูแลจัดการระบบทั้งหมด รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ สนับสนุนการบริหารจัด การของหน่วยงานในบริษัทฯและบริษัทในเครือให้เป็นไปอย่างราบรื่น ปัจจุบันทางหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนา ซอฟต์แวร์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยมีพนักงานสารสนเทศคอย พัฒนาและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือกับการแข่งขัน การขยายงานทางธุรกิจได้ทุกสถานการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คุณมงคลและทีมงานได้วางโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภายในเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรเริ่มตั้ง แต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่ ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์ม การจัดการสวนปาล์มและการเพาะปลูก การคัดเลือกปาล์มที่มีคุณภาพเข้าสู่การผลิต โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์โรงบรรจุน้ำมันปาล์มภายใต้ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ และโรงไฟฟ้า จนกระทั่งถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบถึงลูกค้า เป้าหมายหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในองค์กร คือเพื่อช่วยในการจัดการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในองค์กร ลดเวลา และขั้นตอนการทำงาน การผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทำงาน การบริหารจัดการของส่วนงานต่างๆ ขององค์กร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ภายใต้การใช้ต้นทุน ที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ใช้งานระบบในแต่ละสาขาอยู่ค่อนข้างห่างไกลกัน การเข้าถึงระบบอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กร และในระยะยาวสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบงานต่างๆ ที่พัฒนา มีความเชื่อมโยงกันมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายขององค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

เพราะพนักงานคือตัวแทนขององค์กร หากพวกเขาได้รับสวัสดิ การและระบบรองรับการทำงานที่ดีก็จะส่งผลให้คนทำงานมีความสุข ความสุขเหล่านั้นก็จะส่งผ่านไปในสิ่งที่พวกเขาทำและส่งต่อไปถึงผู้บริ โภคในที่สุด ดังนั้นทางเครือเบทาโกรจึงมีสนับสนุนกิจกรรมพิเศษให้กับพนักงานกิจกรรมที่สร้างความสุขและความสามัคคี เช่น การท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่กิจกรรมชมรมต่างๆ ทั้งชมรมกีฬา ชมรมถ่ายภาพ ชมรมธรรมะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบแทน สังคมเช่นการออกค่ายอาสาพัฒนาให้กับโรงเรียนตาม
เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาดน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้นตาม GDP อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ “โอกาส” ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดเสรีการค้าในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community- AEC) หน้าที่หลักของฝ่ายสารสนเทศคือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะ สมสอดคล้องกับนโยบายหลักของ CPI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความราบรื่นพร้อมรองรับการเติบโตของ บริษัทในอนาคต โดยทางหน่วยงานมีแผนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร สาขารวมถึงสวนปาล์มของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่อัพเดทอันจะช่วยในการบริหารจัดการควบคุมการทำงานต่างๆ รวมถึงต้นทุนในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายองค์กร

อินเตอร์ ลิ้งค์เทเลคอม พร้อมรองรับทุกความต้องการ
คุณมงคลเล่าว่า “ปัจจุบันโรงงานของ CPI ตั้งอยู่ที่จังหวัด ชุมพรและหน่วยงานย่อยๆของบริษัทฯ จะกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชุมพร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งบริการของ ทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ CPI ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพการให้บริการ พร้อมทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและทันท่วงที อีกทั้งคุณภาพสัญญาณที่ทำให้เรา มั่นใจและเลือกใช้ ตลอดจนมีการส่งทีมงานติดตั้งที่มาสำรวจพื้นที่จริงและให้คำแนะนำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคก็ ช่วยแก้ไขปัญหาทำให้เราสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรเข้าด้วยกันอย่างไม่สะดุด เราจึงมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และการบริการระดับดีเยี่ยมครับ”
 

Read your interested topic

แชร์

บทความล่าสุด