Articles

GFPT สร้างสรรค์คุณภาพเพื่อลูกค้า

กว่า 36 ปีที่บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อยู่ระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ดำเนินธุรกิจหลัก คือการชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่มีสายการ ผลิตแบบครบวงจร สืบทอดแนวคิดการทำธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี คุณพิสิษฐ์ ธนเกียรติกุลวัตรองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารมาเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็น ผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า ปศุสัตว์ และการเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจน ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สะท้อนรูปธรรมด้วยความโดดเด่นของผลประกอบการ เป็นผลจากศักยภาพของบุคลากรความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจและสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งนวัตกรรมการคิดค้นผลิต ภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

ก้าวแห่งความยั่งยืน
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยเป็นบริษัทแม่ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุกรวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของทั้ง บริษัทฯเองและของลูกค้า จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปีและ มีกำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000 ตันต่อปี GFPT และบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ขอบเขตของ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท GFPT ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อ แม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่และสายธุรกิจผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปการดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท ด้านกระบวนการผลิต GFPT ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีต้นทุนการ ผลิตที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โรงงานของบริษัทฯมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต การผลิตทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอและได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ GFPT เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งบนสมรภูมิการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าจะเผชิญปัจจัยภายนอก หรือสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป GFPT ก็พร้อมเสมอที่จะสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพเพื่อลูกค้า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับความรับผิดชอบหลักของฝ่ายสารสนเทศ ซึ่งมีคุณ พิสิษฐ์เป็นผู้บริหารดูแลการวางกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปัจจุบันทาง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งมีพนักงานสารสนเทศคอยพัฒนาและดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง การขยายงานทางธุรกิจ ได้ทุกสถานการณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คุณพิสิษฐ์และทีมงานได้วางโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภายใน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร เป้าหมายหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร คือเพื่อช่วยในการจัดการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในองค์กร ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน การผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารจัด การของส่วนงานต่างๆ ขององค์กรสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการติดต่อภายในระยะเวลาอันสั้นและทำให้การประสานการทำงานระหว่าง ทีมที่อยู่ต่างสถานที่ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปด้วยการสื่อสารผ่านระบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้มีการ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายไอพีต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรองรับการทำงานกับสำนักงานใหญ่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมร่วมผลักดันความสำเร็จ
คุณพิสิษฐ์กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงงาน GFPT ที่ใช้บริการของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งบริการ ของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพการให้บริการ พร้อมทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและทันทุกสถานการณ์อีกทั้งคุณภาพสัญญาณที่ ทำให้ GFPT มั่นใจและเลือกใช้ ด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีทั้งในขั้นตอนการผลิตและการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผสานกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ GFPT สามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต รวมถึงรักษาสถานะผู้นำเซ็กเม้นต์แบรนด์พรีเมี่ยมในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
 

Read your interested topic

แชร์

บทความล่าสุด